ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αρχική Σελίδα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξης του συνόλου των άνεργων πτυχιούχων πανελλαδικά, κηρύσσει διαγωνισμό για κλήρωση μίας υποτροφίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών. Ο τυχερός εκπαιδευόμενος θα αναδειχθεί στις 24 Αυγούστου με σχετική ανακοίνωση. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους. 

Σκοπός της ενεργής συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος είναι:

1) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος προς την κοινωνία μέσω της στόχευσης για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών ομάδων πληθυσμού με κίνδυνο απώλειας της εργασίας ή αποκλεισμού από την εργασία.
2) Η παροχή πολύπλευρης στήριξης και διεξόδων στους φοιτητές των τμημάτων του.
3) Η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. (Ν. 3879/2010 Άρθρο 1)
Ορισμοί
«Δια βίου μάθηση»:
Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. (Άρθρο 2 Ν.3879/2010)

Ως Εναρκτήρια δράση στα προγράμματα δια βίου μάθησης του ιδρύματος (Αποφάσεις συνέλευσης σριθμ. 113/27-06-2017 θέμα 13 & αριθμ. 115 /20-07-2017 θέμα 11) κηρύσσεται το ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" διάρκειας 200 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603, εντάσσεται στο πρόγραμμα κατάρτισης με χρήση τεχνικών Δια Βίου Μάθησης «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

Aug 13, 2018